3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 275/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Я. В. и М. Ч. по н.о.х.д. №3128/2016г. на СНС.

 

С Присъда № 11 от 05.05.2017 г. по нохд № 3128/2016 г. на СНС, съдът признава:

                    

- М. Ч. – за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл. 214, ал.2, т.1 , вр. с чл.213а, ал.2,т.2 и т.4 вр. чл. 20,ал 2,вр. ал. 1 от НК,поради което и на това основание във вр.с чл.54 от НК го осъжда на две години "лишаване от свобода" и на глоба в размер на 4 000/четири хиляди/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от 5/пет/ години.

На основание чл. 67,ал.З НК вр. чл. 42а,ал. 2 т.1 НК налага на подсъдимия М. Ч. пробационната мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от една година от изпитателния срок с начало влязлата в сила присъда срещу него.

  

Я. В. - за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание по чл. 214, ал.2, т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а, ал.з, т.7, вр. чл.213а, ал.2, т.2 и т.4 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.29, ал.1,б. „а" от НК,поради което и на това основание във вр. чл. 54 НК го осъжда на девет години „лишаване от свобода" и „глоба" в размер на 6 000/шест хиляди/лева,като на основание чл. 304 НПК го признава за невинен и го оправдавапо обвинението да е извършил деянието при условията на опасен рецидив по чл.29,ап. 1 ,б. „б" от НК, след като е бил о два два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер,ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по реда на чл. 66 НК.

На основание чл. 57,ал. 1,т.2,буква „а" от ЗИНЗС постановява така определеното на подсъдимия Я. В. наказание от девет години „лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоночален строг режим.