2019 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Уважаеми потребители, 

 

С Решение на Висшия съдебен съвет (Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ се преустановява, считано от 05.11.2017 г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания "лишаване от свобода" и се правят препоръки за механизъм по изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

 

Закон за съдебната власт (в сила от 05.11.2017 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2017 г.) - чл. 64.

 

 

РЕШЕНИЕ № 47/17.09.2019г.

РЕШЕНИЕ № 46/10.06.2019г

РЕШЕНИЕ № 32/12.08.2019г.

РЕШЕНИЕ № 30/20.08.2019г.

РЕШЕНИЕ № 29/03.06.2019г.

РЕШЕНИЕ № 34/12.07.2019г.

РЕШЕНИЕ № 26/17.06.2019г.

РЕШЕНИЕ № 25/21.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № 22/08.07.2019г.

РЕШЕНИЕ № 21/19.06.2019г.

РЕШЕНИЕ № 21/30.04.2019г.

РЕШЕНИЕ № 15/20.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № 5/22.02.2019г.

РЕШЕНИЕ № 1/17.01.2019г.

П Р О Т О К О Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е № 2 / 14.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № 51/18.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № 34/21.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № 55/21.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № 9/04.02.2019г.

РЕШЕНИЕ № 11/26.02.2019г.