4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №441/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд 3080/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което eизменена мярката за неотклонение на обвиняемия П. Д. от „задържане под стража“ в „домашен арест“ и вместо това постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Въззивният съд намира за законосъобразни изводите на първоинстанционния в обжалваното определение, че събраните до момента доказателства по делото формират извод за наличие на обосновано предположение за осъществени инкриминирани деяния по така повдигнатите на Д. обвинения (по чл. 321 ал.3 т.2 вр. с ал.2 от НК и по чл. 213а ал.2 т.5 вр. с ал.1 вр. с чл. 20 ал.2  вр. с чл. 26 ал.1 от НК).

Към настоящия момент опасността от извършване на престъпление на обвиняемия Д., е с изключително намалял интензитет. Той не е осъждан, не съществува реален риск сам да продължи да извършва вероятната осъществявана от предполагаемата по делото ОПГ престъпна деятелност, тъй като другите обвиняеми по делото са с мерки за неотклонение „задържане под стража“, а изминалият до момента срок на задържане под стража на обвиняемия е 3 месеца и половина. Съдът преценява като хипотетичен, а не като реален риска от извършване на престъпление, поради което  намира, че мярка за неотклонение, свързана с възпрепятствуване на свободното му придвижване, би се явила несъответствущата на законовите изисквания и непропорционална на установения по делото каузален принос на Д. в предполагаемата престъпна дейност.

 

4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №442/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2848/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което не е уважено исканeто на обвиняемия С. М. за изменение на мярката му за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че събраните до момента доказателства по делото формират извод за наличие на обосновано предположение за осъществени инкриминирани деяния по така повдигнатите на обвиняемия М. обвинения (по чл. 321 ал.3 предл. 2-ро и 3-то вр. с ал.1 предл. 2-ро от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 предл. 2-ро вр. с ал.1 предл.4-то от НК)

Съдебният състав намери за законосъобразен извода на първоинстанционния СНС, че не е отпаднала реалната опасност от извършване на престъпление. Рискът се извежда от броя, разнообразието и спецификите на деянията по повдигнатите му обвинения, данните в приложената по делото негова справка за съдимост (9 осъждания за престъпления от общ характер, като четири от тях са за престъпления с правна квалификация чл. 354а от НК).

 

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №444/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 3071/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което eизменена мярката за неотклонение на обвиняемия С. Е. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на 10 000 лева и вместо това уважи протеста на Специализирана прокуратура и остави без уважение искането на обвиняемия за изменение мярката му за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап е налице обосновано подозрение обвиняемият Е. да е евентуален автор на вменената му престъпна деятелност (по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК) и е налице реална опасност от бъдещо неправомерно поведение, произтичаща от спецификите на претендираната за осъществена конкретна престъпна деятелност, а именно времето на осъществяването ѝ, броя на участници, от систематическото реализиране на целите на престъпното сдружение, съставянето на документи с невярно съдържание и от данните за действия, улесняващи престъпната деятелност на групата от длъжностни лица. Всичко това очертава завишена степен на обществена опасност на деянията както и завишена лична степен на обществена опасност и на обвиняемия Е.