07.06.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7, чл. 65, ал. 8 и чл. 69 НПК:

  

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 227/2018 г. - чл. 69 НПК

Апелативен специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав потвърди протоколно определение от 23.05.2018 по НЧД 1375/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, XXIV-ти състав, с което обвиняемата Д.И. е отстранена от заеманата длъжност „кмет“ на район „Младост“.

Нов преглед на доказателствата след първоначалното задържане на обвиняемата И.

Съдът прецени, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемата е извършила престъплението, за което е била привлечена в това ѝ качество. Възраженията на защитните за липса на доказателствена обезпеченост бяха подробно разгледани и отхвърлени като неоснователни, включително онези свързани с манипулацията на материалите, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства.

Съдът прие, че вмененото престъпление, което е умишлено и от общ характер, е във връзка с изпълняваната от обвиняемата изборна длъжност “кмет“, както и че това служебно положение създава възможност да се попречи на обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Съдът изрично подчертава, че така определената мярка за неотклонение има временен характер, тя не води до прекратяване на служебното правоотношение на И., подлежи на преразглеждане, като съставлява израз на дължима  фактическа и правна преценка, а не подмяна на изборния вот.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 236/2018 г. - чл. 72 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемия Е.Д. е наложен запор на 2 броя банкови сметки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 239/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Апелативен специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав потвърди протоколно определение от 29.05.2018 по нчд 1417/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, XXII-ти състав, с което на обвиняемите Ст. Хр., С.Хр. и Й.Й. за взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

            Съдебният състава счита, че постановеният акт е правилен и законосъобразен. Обвиняемите са привлечени за престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 и вторични престъпления по чл. 354а, ал. 2, т. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

            Събраните до този момент доказателства (свидетелски показания, протоколи за претърсване и изземване, данни от експлоатирани СРС както и иззетото значителното количество наркотично вещество) са в подкрепа на обоснованото предположение за извършване на престъпленията, за които са тримата обвиняеми привлечени.

            Съдът счита, че не е налице опасност от укриване на нито един от тримата обвиняеми, но е налице опасност от извършване на престъпление. При преценка на опасностите от извършване на престъпление беше взето предвид осъждането на обвиняемия Д. Хр. за престъпления по чл. 242 (пренасяне през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците), чл. 354а (който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози) и чл. 339 (придобиване, държане или предаване на взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение) от НК, тежестта на повдигнатите обвинения (тежки по смисъла на закона и наказуеми с лишаване от свобода от 3 г. до 10 г. по чл. 321 от НК и от 5 г. до 15 г. по чл. 354а от НК), а за всички обвиняеми лица и техният брой както и количеството наркотично вещество (3 кг. кокаин). Тези предпоставки дават превес на обществения интерес над личния, поради което въззивният състав на АСНС потвърди взетите мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Ст. Хр., Д. Хр. И Й.Й.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 240/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което на обвиняемия Б.К. е уважена молбата за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека и е определена мярка за неотклонение "гаранция в пари" в размер на 2 000 лв., като вместо това съдът съдът не уважи молбата му.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 241/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемия Ц.П. е оставена без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 242/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което на обвиняемия П.С. е уважена молбата за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека и е оставен без мярка за неотклонение, като вместо това съдът определи мярка за неотклонение "подписка".

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 243/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът измени определението на СНС, в частта с която на обвиняемия С.С. е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 25 000, като намали размера на 7 000 лв.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемата И.К. остава с мярка за неотклонение "домашен арест".

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Извадки от Наказателния кодекс на Р. България

Чл. 321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;

2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. от лекар или фармацевт;

3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;

4. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

Чл. 20. (1) Съучастници в извършването на умишлено престъпление са извършителите, подбудителите и помагачите.

(2) Извършител е този, който участвува в самото изпълнение на престъплението.