12.09.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

           Поради постъпване на дело № 395/2018 г. на 12.09.2018 г. в 11:00 часа в АСНС и насрочването му за 13.09.2018 г. от 10:00 часа и постъпилите 8 въззивни мерки за същата дата, е налице невъзможност за запознаване с материалите от съдиите, прокурорите и адвокатите. Делото е с голям обем (117 тома) и е пренасрочено за следващата дата за разглеждане на въззивни мерки в АСНС - 18.09.2018 г. от 10:00 часа.

            


 

 

06.06.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

         С Решение № 7012 от 29.05.2018 г. на Върховния административен съд на Република България – Шесто отделение беше потвърдено решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 29 от 18.07.2017 г. съдия Георги Ушев беше избран за „административен – ръководител – председател“ на Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

         На 04.06.2018 г. в сградата на Върховния касационен съд на Република България и в присъствието на председателя му съдия Лозан Панов съдия Георги Ушев официално встъпи в длъжност.

         Съдия Георги Ушев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният си опит на магистрат натрупва в Софийска районна прокуратура, Софийски районен съд, Софийски градски съд и Специализиран наказателен съд. Административно - ръководните си умения придобива като „Заместник-председател на Софийски районен съд“ и „Административен ръководител – председател на Специализиран наказателен съд“.

 

 


 

  

02.03.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следната длъжност:

 

"Съдебен служител на длъжност „съдебен секретар“

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

  


 

 

01.02.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

обявява конкурс за следната длъжност:

 

Съдебен служител на длъжност „системен администратор“

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 


 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Бюджет на АСНС за 2018 г.

утвърден с решение на ВСС по протокол № 2/25.01.2018 г.

 

 


 

 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 

         Днес, 19.01.2018 г. в 15:30 часа в сградата на Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, ул. „Черковна“ № 90, етаж 3, ще бъде извършено публично случайно разпределение на НОХД 761/2014 г. по описа на СНС, постъпило в АСНС с въззивни жалби на Милчо Петров, Васил Василев, Борислав Николов, Димитър Начков, Калоян Томов, Иван Цветков и протест на Специализирана прокуратура против Присъда по делото от 11.05.2017 г.

 

 


 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:

 

Съдебен служител на длъжност „системен администратор“

 

Съдебен служител на длъжност „касиер-домакин“

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 


 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Уважаеми потребители, 

 

С Решение на Висшия съдбен съвет (Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ се прустановява, считано от 05.11.2017 г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания "лишаване от свобода" и се правят препоръки за механизъм по изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

 

Закон за съдебната власт (в сила от 05.11.2017 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2017 г.) - чл. 64.

 


  

04.04.2017 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2016г.

 


 

23.03.2016 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2015г.

 


 

31.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 31.03.2015г. за класиране на допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 

Протокол от 31.03.2015г. от проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 


 

27.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 23.03.2015 г. - правила за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "системен администратор" 

 


  

23.03.2015 г.

 АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

търси да назначи 

  

Съдебен служител на длъжност "чистач"

 


 

12.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР"

 

 


 

 

10.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2014г.

 


 

13.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол за класиране на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 

Протокол от проведено събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 


  

04.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Заповед за обяване за конкурс за заемане на длъжността "системен администратор"

 


  

29.01.2015 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ В КОНКУРС  

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

23.01.2015 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

17.12.2014г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:


Съдебен служител на длъжност „Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество“

 

Съдебен служител на длъжност „Работник, поддръжка сгради“

 


  

 05.06.2014г. 

 

Уважаеми потребители,

В периода 27.04.2014г. – 29.05.2014г. достъпът до електронната страница на Апелативен специализиран наказателен съд бе ограничен поради технически причини, независещи от съда.

Необходимо бе страницата да бъде изграден наново, а информацията в нея да бъде поетапно възстановена.

Молим да ни извините за причиненото неудобство!