ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 05.11.2017 г.

 


 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ -  05.11.2017 г.

 


 

ЗАПОВЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА (ЦСРД) НА ВСС - 25.07.2017 г.

 


 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСНС - 07.03.2017 г.

 


 

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 07.03.2017 г.

 


 

 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 06.03.2017 г.

 


  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА АСпНС 2012 г. - 2014 г.

 


 

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В АСпНС

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСпНС

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСпНС

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСпНС

 


  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (ЕИСПП) ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АСпНС

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДОСТЪПА ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИЦА ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3 Т. 3 ОТ ЗЗКИ

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В АСпНС

  


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В АСпНС

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В АСпНС

 


 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

 

 ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

 


  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В АСпНС

 


  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В АСпНС

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП НА СТРАНИТЕ, МЕДИИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛОВОДСТВА И СЪДЕБНАТА ЗАЛА НА АСпНС

 


 

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА АСпНС 2014 г.