РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 10.10.2019 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д   № 512/2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите н.ч.д №3712/2019г. на СНС. Обвиняеми по делото са Б. Г., М. С. и С. Т.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.213 от НК;

- по чл.214 от НК.

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д   № 513/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д №3637/2019г. на СНС. Обвиняеми по делото са Д. Д. и Н. Н .

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, алт.1, т.2, вр. ал.2 от НК.

 

На 10.10.2019 г. от 13:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д   № 508/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите н.ч.д №3562/2019г. на СНС. Обвиняеми по делото са Б. А., Л. Ц., Е. Б. и С. Н.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321,ал. 3, пр.2 и пр.3, във вр. ал.2 от НК.

 

На 10.10.2019 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 7 на АСНС

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д   № 511/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 3713/2019г. на СНС. Обвиняем по делото е В. А.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, във вр. а ал.2 от НК.

 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д    № 514/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д №3723/2019г. на СНС. Обвиняем по делото е Л. П.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

           

            Чл. 321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;

2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

           

            Чл. 214. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага принуди някого чрез сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за изнудване с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да наложи конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) За изнудване при условията на чл. 213а, ал. 2, 3 и 4 наказанието е:

1. по ал. 2 - лишаване от свобода от две до десет години и глоба от четири хиляди до шест хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;

2. по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години, глоба от пет хиляди до десет хиляди лева и конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;

3. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) по ал. 4 - лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна и конфискация на не по-малко от 1/2 от имуществото на дееца.

(3) За изнудване наказанието е от пет до петнадесет години лишаване от свобода и глоба до петстотин лева, като съдът може да постанови конфискация до една втора част от имуществото на виновния, ако:

1. е придружено с тежка или със средна телесна повреда;

2. деянието представлява опасен рецидив.

            Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който разруши, повреди или унищожи с измамлива цел свое осигурено имущество, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от сто до триста лева.