На 08.11.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №496/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 3690/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са М. М., Д. М. и М. В.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2 от НК;

- по чл. 321, ал. 1 от НК;

- по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

 

На 08.11.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №489/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и частни жалби по н.ч.д. № 3622/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са Д. П. и Е. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал.3, пр. 2 и пр. 4, т.2, вр. ал.2 от НК;

- по чл. 301, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №493/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и частни жалби по н.ч.д. № 3680/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са К. Т. и В. Т.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по по чл. 321, ал.3, пр.2, т.1,вр. ал.1 от НК;

- по чл. 159 г, пр.2, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр.159а, ал.2, т.6, пр.1 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3 вр.с чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал. 1, пр. 1 и пр.2, вр. 159а, ал.2, т.6, пр. 1 вр. ал. 1 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159 г, пр.2, вр. чл.159б, ал.1, пр.1и пр.2, вр. 159а, ал.2, т.6, пр.1 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.З, вр. чл.20, ал.2 от НК; - по чл. 159 г, пр.2, вр. чл.1596, ал.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. 159а, ал.2, т.2, вр. ал.1 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159 г, пр.2, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. 159а, ал.2, вр. ал.1,пр.2,вр. чл.159а,ал.2т.6,пр.1 вр. ал.1 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159 г, пр.2, вр. чл.159б, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. 159а, ал.2, т.2, пр.2 вр. ал.1 от НК;

- по чл. 159 г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.1 от НК.

- по чл. 321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК;

- по чл. 159 г, пр.2,вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. 159а, ал.2, т.6, пр.1 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.З вр.с чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.З, вр. чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.З, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.2 от НК;

- по чл. 159г, пр.2, вр. чл.159в, пр.3, вр. чл.20, ал.2 от НК.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №494/2018г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 3329/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са В. Г., Д. Д., Г. М., А. Т., Н. С. и Е. М.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 2 от НК;

- по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 от НК;

- по чл. 301, ал. 1 от НК.

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №495/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивни жалби по н.ч.д. № 3660/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са М. С., П. Х. и К. Т.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал.3 вр. с ал.1 от НК;

- по чл. 321, ал.3, вр. с ал.2 от НК;

- по чл. 302 т.1 вр. чл. 321, ал.1 от НК;

- по чл.304б, ал.1, пр.1 и пр.2 вр. чл. 26а, ал.1 от НК.

 

На 08.11.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

Конферентна зала на АСНС, III етаж

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №499/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 3700/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са Ц. Ч. и З. И.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 354а, ал. 2, т: 1 т. 4, вр. чл. 29, буква А и буква Б от НК;

- по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

Чл. 159а. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 84 от 2013 г.) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до дванадесет хиляди лева.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;

2. чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;

3. чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;

4. чрез използване състояние на зависимост;

5. чрез злоупотреба с власт;

6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги;

7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г.) от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му,

(изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено спрямо бременна жена с цел продажба на детето, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.

 

Чл. 159б. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе през границата на страната с целта по чл. 159а, ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено при условията на чл. 159а, ал. 2 и 3, наказанието е лишаване от свобода от пет до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.

 

Чл. 159в. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм., бр. 84 от 2013 г.) Който използва лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или за да бъде държано в принудително подчинение независимо от съгласието му, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

 

Чл. 159г. (Предишен текст на чл. 159в, изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато деянието по чл. 159а - 159в представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

 

Чл. 209.(1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2010 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2010 г.) Който със същата цел използува заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.

 

Чл. 210.(1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;

3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;

4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако причинената вреда е в големи размери.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

Чл. 301. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да наруши или загдето е нарушило службата си, когато това нарушение не съставлява престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до десет хиляди лева.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да извърши или загдето е извършило друго престъпление във връзка със службата, наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г.) В случаите по предходните алинеи съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на чуждо длъжностно лице, което поиска или приеме подкуп или приеме предложение или обещание за подкуп.

 

Чл. 302. За подкуп, извършен:

1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., бр. 26 от 2010 г.) от лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, или от полицейски орган, или от разследващ полицай;

2. чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение;

3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) повторно и

4. в големи размери,

наказанието е:

а) (доп. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 51 от 2000 г., доп., бр. 92 от 2002 г.) в случаите на чл. 301, ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от три до десет години, глоба до двадесет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7;

б) (изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 92 от 2002 г.) в случаите на чл. 301, ал. 3 - лишаване от свобода от три до петнадесет години, глоба до двадесет и пет хиляди лева и конфискация до една втора от имуществото на виновния, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

 

Чл. 304б.(Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.

 

Чл. 321.(1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142чл. 142ачл. 143ачл. 243244253280337чл. 339, ал. 1 - 4чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;

2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. от лекар или фармацевт;

3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;

4. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:

1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;

2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.

(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.