На 13.09.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №381/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба по н.ч.д. № 2636/2018г. на СНС. Обвиняем по делото В. С.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК.

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №388/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 2826/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото А. Д. и М. М.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. с ал. 2 НК.

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №389/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба по н.ч.д. № 2800/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Н. Б.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 ал.6 от НК;

- по чл.354а, ал.1 от НК.

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №390/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 2637/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото В. С. и В. Б.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК;

- по чл. 308, ал. 7 от НК.

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №392/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба по н.ч.д. № 2798/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Л. А.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321 от НК.

 

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА на АСНС, ет. III

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №394/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 2713/2018г. на СНС. Обвиняем по делото В. В.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 ал.3 от НК.

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №393/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба по н.ч.д. № 2714/2018г. на СНС. Обвиняем по делото А. А.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- чл.321 ал. 3 т.2 вр. ал.2 от НК.

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №391/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 2799/2018г. на СНС. Обвиняем по делото А. Ш.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321 от НК;

- по чл. 234 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

 

Чл. 243.(1) Който изготви неистински или преправи истински парични знаци с курс в страната или в чужбина, се наказва за подправка на парични знаци с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който подправи:

1. таксови или пощенски марки и

2. облигации, издадени от държавата, или други държавни ценни книжа;

3. (нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) платежни инструменти.

 

Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2017 г.) деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1, 2, 6 или 7;

2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишна ал. 2, изм., бр. 26 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или пробация;

2. по ал. 2 - лишаване от свобода до две години;

3. по ал. 3 - лишаване от свобода до три години.

(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления наказанието е лишаване от свобода до шест години.

(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.

(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае или предполага, че са предназначени или че са послужили за съставяне или за преправяне на документ по ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

Чл. 321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142чл. 142ачл. 143ачл. 243244253280337чл. 339, ал. 1 - 4чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;

2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.