На 10.09.2018г. от 15:30 часа са насрочени следните в.н.о.х.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

3-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.о.х.д. №69/2018г., производство по реда на чл. 270 от НПК по искане на Апелативна специализирана прокуратура, относно подсъдимия Х. В.

Извадки от Наказателно-процесуалния кодекс:

Чл. 270. (1) Въпросът за изменение на мярката за неотклонение може да се поставя по всяко време на съдебното производство. Ново искане по мярката за неотклонение в съответната инстанция може да се прави при промяна на обстоятелствата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Съдът се произнася с определение в открито заседание.

(3) По реда на ал. 1 и 2 съдът се произнася и по исканията относно забраната на подсъдимия за напускане на пределите на Република България и отстраняването на подсъдимия от длъжност.

(4) Определението по ал. 2 и 3 подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора.